Düğün,Sünnet benzeri Merasim Yapacakların Dikkatine ( VALİLİK GENELGESİ )

    Malatya ilinde açık alanlarda yapılan düğün, kına gecesi, sünnet merasimi, gelin çıkarma, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak halkın huzuru, can ve mal emniyeti, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir.

Düğün,Sünnet benzeri Merasim Yapacakların Dikkatine ( VALİLİK GENELGESİ )
VALİLİK GENELGESİ
GENELGE NO: 2016/01
 
            Malatya ilinde açık alanlarda yapılan düğün, kına gecesi, sünnet merasimi, gelin çıkarma, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak halkın huzuru, can ve mal emniyeti, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerekmiştir.
           Konu ile ilgili mevzuatımızda;
1. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır.” hükmü,
66. maddesinde,“İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/3/2015 - 6638/16 md.)Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü,
2. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. maddesinde, “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye iki yüz on dokuz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir…”  hükmü,
            Yer almaktadır.
 
3. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.08.2016 tarih ve 23635644.530-6016 sayılı yazısında, 20.08.2016 tarihinde Gaziantep ilinde yapılan bir düğün töreni esnasında gerçekleştirilen menfur terör saldırısından bahisle, düğün ve benzeri etkinliklerle ilgili olarak Valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli görülen tedbirlerin alınması istenmiştir.
 
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Malatya ili sınırları içinde;huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla;
 
1.  Bulvar, cadde, sokak ve benzeri açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri etkinlikler yasaklanmıştır.
 
2. Kapalı mekânlarda yapılacak düğün, kına gecesi, sünnet düğünü ve benzeri organizasyonlar hakkında ilgili kolluk kuvvetlerine en az 24 saat öncesinden yazılı bildirimde bulunulacaktır.
 
3.   Düğün ve benzeri etkinlikleri yapmaya uygun kapalı alan ve müsait yer bulunmayan yerleşim yerleriyle ilgili olarak alınacak tedbirlere kolluk kuvvetlerinin değerlendirmesine istinaden ilgili Kaymakamlıklarca karar verilecektir.
 
4. İlçelerde Kaymakamlıklar yukarıda belirtilenler dışında güvenlik bakımından hassasiyet arz eden durumlarda ek kararlar alabileceklerdir.
 
Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında; fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 5442 sayılı İl İdare Kanununun 66. madde hükmü gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.
 
Bu “Valilik Genelgesi”ndeki hususlar görev ve sorumluluk alanları itibariyle kaymakamlıklar, belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından mahallen ilan ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulacaktır.
 
            “Valilik Genelgesi” uygulanmasının temin ve takibi; Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile diğer resmi kurumlar tarafından yapılacaktır.
 
 
Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00

Eren Aslan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER